Regulamin systemu zamówień oprogramowania „StartStop”
serwisu internetowego startstop.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną oraz zasady ich świadczenia, a także zasady składania przez Usługobiorcę zamówień na oferowane przez Producenta w serwisie internetowym startstop.pl Oprogramowanie StartStop, zasady realizacji zamówień przez Usługodawcę oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy serwisu internetowego startstop.pl.
 2. Serwis internetowy pod adresem www.startstop.pl, prowadzony jest przez startstop.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607014, o numerze NIP: 9462658371, i numerze REGON: 363968737;
 3. Warunki umowy licencyjnej na oferowane przez Producenta Oprogramowanie StartStop zastały uregulowane w „Warunkach Licencji Oprogramowania StartStop Spółki startstop.pl Sp. z o.o. w Lublinie”, znajdujących się na stronie internetowej Producenta oraz na otrzymanym przez Usługobiorcę nośniku oprogramowania StartStop (płycie CD/DVD), bądź w pobranym przez Usługobiorcę, bezpośrednio ze strony internetowej Producenta, pliku zawierającym Oprogramowanie StartStop.
 4. Składając zamówienie na oferowane przez Producenta Oprogramowanie StartStop Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz „Warunkami Licencji Oprogramowania StartStop Spółki startstop.pl Sp. z o.o. w Lublinie”, akceptuje zawarte w tych dokumentach postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia.

II. DEFINICJE

 1. Producent, Usługodawca – startstop.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607014, o numerze NIP: 9462658371, i numerze REGON: 363968737;
 2. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi wskazane w niniejszym Regulaminie,
 3. Oprogramowanie StartStop – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem: www.startstop.pl;
 5. System zamówień serwisu internetowego startstop.pl – wyodrębniona część Serwisu Internetowego umożliwiająca Usługobiorcy składanie zamówień oraz umożliwiająca Usługodawcy realizację zamówień Usługobiorcy;
 6. Umowa Licencyjna – umowa zawarta pomiędzy Producentem i Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego uprawniająca Usługobiorcę do użytkowania Oprogramowania StartStop, na zasadach określonych w „Warunkach Licencji Oprogramowania StartStop Spółki startstop.pl Sp. z o.o. w Lublinie” i Cenniku Opłat Licencyjnych;
 7. Warunki Licencji Oprogramowania StartStop Spółki startstop.pl Sp. z o.o. w Lublinie – warunki umowy licencyjnej wiążącej Producenta i Usługobiorcę, zamieszczone na stronie internetowej www.startstop.pl oraz na otrzymanym przez Usługobiorcę nośniku oprogramowania StartStop (płycie CD/DVD), bądź w pobranym przez Usługobiorcę, bezpośrednio z Serwisu Internetowego, pliku zawierającym Oprogramowanie StartStop;
 8. Formularz Rejestracji – formularz zamieszczony na stronie internetowej www.startstop.pl umożliwiający rejestrację Usługobiorcy w Serwisie Internetowym;
 9. Konto – wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się zapisane dane Usługobiorcy (podane w Formuarzu Rejestracji), do których Usługobiorca uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła,
 10. Cennik Opłat Licencyjnych – dokument udostępniony w Serwisie Internetowym określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z Oprogramowania StartStop na podstawie Umowy Licencyjnej;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin systemu zamówień oprogramowania StartStop serwisu internetowego startstop.pl;

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na rzecz Usługobiorcy usługi w postaci:
  • umożliwienia Usługobiorcy dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym (z wyłączeniem prawa do korzystania z usługi „StartStop SaaS”),
  • prowadzenia Konta Usługobiorcy,
  • zawierania i realizowania Umów Licencyjnych na Oprogramowanie StartStop

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa w postaci zapewnienia dostępu do Serwisu Internetowego jest świadczona od momentu wejścia Usługobiorcy do Serwisu Internetowego do momentu opuszczenia strony internetowej, w której dostępny jest Serwis Internetowy.
 2. Usługa w postaci prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym jest realizowana przez Usługodawcę od momentu założenia Konta przez Usługobiorcę do czasu złożenia przez niego dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Usługa w postaci umożliwienia zawierania i realizowania Umów Licencyjnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest realizowana w czasie składania przez Usługobiorcę zamówień na Oprogramowanie StartStop przy użyciu Systemu zamówień serwisu internetowego startstop.pl.
 4. Wskazane w pkt III. niniejszego Regulaminu usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 5. W celu skorzystania z usług wskazanych w pkt III. Usługodawca winien dysponować:
  • urządzeniem komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Android, Linux lub równoważnym,
  • dostępem do Internetu gwarantującym nieprzerwany dostęp do Serwisu Internetowego przepustowości co najmniej 512 kb/S
  • zainstalowaną przeglądarką internetową, zgodną z aktualnymi wymaganiami
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • wejścia Usługobiorcy do Serwisu Internetowego Usługodawcy – dotyczy usługi dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym,
  • założenia Konta przez Usługobiorcę i pierwszego zalogowania się Usługobiorcy na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Usługobiorcy. W tym celu Usługobiorca zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych rejestrowych – dotyczy usługi prowadzenia Konta,
  • rozpoczęcia procedury składania przez Usługodawcę zamówienia na Oprogramowanie StartStop przy użyciu dostępnego w Serwisie Internetowym – Systemu zamówień serwisu internetowego startstop.pl – dotyczy usługi zawierania i realizowania Umów Licencyjnych na Oprogramowanie StartStop,
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu Internetowego Usługodawcy – dotyczy usługi dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym,
  • złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy – dotyczy usługi prowadzenia Konta,
  • zakończenia procedury realizacji zamówienia na Oprogramowanie StartStop przy użyciu dostępnego w Serwisie Internetowym – Systemu zamówień serwisu internetowego startstop.pl – dotyczy usługi zawierania i realizowania Umów Licencyjnych na Oprogramowanie StartStop,
 3. Nadto Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z usług, o których mowa w pkt III Regulaminu, poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie Konta, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upłynięciu 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania Usługodawcy.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w pkt III Regulaminu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: serwis@startstop.pl
 2. Treść reklamacji winna zawierać: a) dane kontaktowe Usługobiorcy, b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi, c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni roboczych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

VII. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA OPROGRAMOWANIE StartStop ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO STARTSTOP.PL

 1. Zamówienia Usługobiorcy na Oprogramowanie StartStop są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zamówienia złożone w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) po godz. 14.00, oraz złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane przez Usługodawcę następnego dnia roboczego.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w Systemie zamówień serwisu internetowego startstop.pl. Przy tym podanie poprawnego numeru telefonu oraz adresu e-mail Usługobiorcy jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 4 dni roboczych, zostaną anulowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji (o statusie „przetwarzane”) zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane i mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo na podany przez niego adres e-mail.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zamawiane Oprogramowanie StartStop wraz z Dokumentacją Oprogramowania będzie dostarczane Usługobiorcy elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnie wygenerowanego, czasowo aktywnego linka za pomocą którego Usługobiorca będzie mógł je pobrać. W wyjątkowych sytuacjach, na specjalne życzenie Usługobiorcy, Oprogramowanie StartStop może zostać dostarczone Usługobiorcy na nośniku danych (płyta CD lub DVD) przesyłką kurierską wysłaną na koszt Usługobiorcy (aktualny na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu koszt przesyłki kurierskiej wynosi 24,60 zł brutto).
 6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zwrotu przesyłki wysłanej Usługobiorcy, bez uprzedniego wskazania przez Usługobiorcę uzasadnionej (zawinionej przez Usługodawcę) przyczyny nieodebrania przesyłki przez Usługobiorcę (skutkującej jej zwrotem), Usługodawca nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów z tytułu zwrotu przesyłki i koszty te będą obciążały Usługobiorcę (w razie, gdy Usługodawca zostanie obciążony tymi kosztami, będzie miał prawo dochodzić ich zwrotu od Usługobiorcy).
 7. Czas realizacji zamówienia Usługobiorcy jest możliwie jak najkrótszy. We wszystkich przypadkach jest zależny od daty zaksięgowania na koncie Usługodawcy uiszczonej przez Usługobiorcę Opłaty Licencyjnej w pełnej wysokości. W przypadku, gdy Oprogramowanie StartStop będzie dostarczane elektronicznie, link umożliwiający pobranie oprogramowania pojawi się w danych Konta Usługobiorcy oraz zostanie wysyłany Usługobiorcy e-mailem, najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku, gdy Oprogramowanie StartStop będzie dostarczane na nośniku danych pocztą kurierską, wysyłka nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu należności z tytułu Opłaty Licencyjnej na koncie bankowym Usługodawcy. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji (uruchomienia/dostawy) zamówienia może ulec wydłużeniu. Zamawiający może nie wyrazić na to zgody i ma w takim wypadku prawo zrezygnować z zamówienia.
 8. W Serwisie Internetowym honorowane są „kody promocyjne”. Usługobiorca dysponujący „kodem promocyjnym” powinien go wpisać w polu koszyka o nazwie „kod kuponu”, a następnie nacisnąć przycisk „zastosuj kupon”. Kupony promocyjne, w zależności od ich rodzaju, mogą dotyczyć wszystkich pozycji w koszyku, bądź poszczególnych pozycji koszyka, mogą być ograniczone czasowo, ważne tylko z Kontem Usługobiorcy, mogą być możliwe do wykorzystania jedno lub wielorazowo. Zasady użycia „kuponu promocyjnego” będą na nim szczegółowo opisane.
 9. Stawka Opłaty Licencyjnej podana w Serwisie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i nie zawiera podatku VAT (cena netto).
 10. Do każdego zamówienia Usługobiorcy generowany jest dowód zakupu (faktura). W przypadku, gdy Usługobiorca jest płatnikiem podatku VAT, w zamówieniu powinien podać numer NIP. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji Konta, zaś na życzenie Usługobiorcy – jest wysyłana pocztą tradycyjną (na podany przez Usługobiorcę adres).
 11. Dwunastomiesięczny okres ważności licencji Oprogramowania StartStop rozpoczyna swój bieg z upływem 7 dni od dnia zainstalowania i uruchomienia Oprogramowania StartStop przez Usługobiorcę, nie później niż po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Usługobiorcy Oprogramowania StartStop.
 12. W przypadku, gdy instalacja Oprogramowania, na zlecenie Usługobiorcy, za uzgodnioną przez Usługodawcę i Usługobiorcę odpłatnością, będzie dokonywana przez serwisantów Usługodawcy, dwunastomiesięczny okres ważności licencji Oprogramowania StartStop rozpocznie swój bieg po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zainstalowania i uruchomienia Oprogramowania StartStop u Usługobiorcy.
 13. Usługodawca, na 14 dni przed upływem terminu ważności licencji na Oprogramowanie StartStop wystawi i dostarczy na podany w trakcie składania zamówienia e-mail Usługobiorcy, fakturę proforma z tytułu Opłaty Licencyjnej na kolejny 12-miesięczny okres, zgodnie z aktualnym Cennikiem Opłat Licencyjnych Usługodawcy. W przypadku, gdy Usługobiorca, przed upływem bieżącego okresu obowiązywania umowy licencyjnej uiści na rzecz Usługodawcy należność wskazaną w fakturze proforma, umowa licencyjna zostanie automatycznie przedłużona na okres kolejnych dwunastu miesięcy.
 14. Zmiany Cennika Opłat Licencyjnych są ogłaszane w Serwisie Internetowym poprzez publikację aktualnego Cennika Opłat Licencyjnych. Zmiana Cennika Opłat Licencyjnych nie wpływa na zmianę wysokości Opłat Licencyjnych uiszczonych przez Usługobiorcę przed opublikowaniem zmienionego cennika.
 15. Usługobiorcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres serwis@startstop.pl mogą składać reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem używanego Oprogramowania StartStop albo związane z rozliczeniami.
 16. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Oprogramowania StartStop powinny zawierać a) dane kontaktowe Usługobiorcy, b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania StartStop, c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 17. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym wysokości kwot z tytułu Opłat Licencyjnych powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.
 18. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych.
 19. Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
  • zgłaszający reklamację nie posiada ważnej licencji na Oprogramowanie StartStop,
  • zgłaszana nieprawidłowość wynika z wadliwej instalacji i/lub konfiguracji Oprogramowania StartStop,
  • nieprawidłowość działania Oprogramowania StartStop została wywołana awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania trzeciego lub samego sprzętu komputerowego (komputer, serwer, sieć komputerowa), na jakim Oprogramowanie StartStop zostało zainstalowane,
  • działanie oprogramowania StartStop jest zgodne z dostarczoną Dokumentacją Oprogramowania,
  • Usługobiorca wykorzystuje Oprogramowanie StartStop niezgodnie z dostarczoną dokumentacją,
  • Oprogramowanie StartStop lub jego części składowe (np. baza) są zainstalowane na sprzęcie niespełniającym minimalnych wymagań systemowych lub nieposiadającym parametrów technicznych umożliwiających poprawną pracę, co do ilości przetwarzanych danych,
  • reklamacja jest wynikiem zainfekowania komputera lub sieci komputerowej Usługobiorcy przez wirusy, trojany lub oprogramowanie szpiegowskie,
  • przyczyną reklamacji są problemy Usługobiorcy z użytkowanym łączem internetowym (jego awariami, zbyt niskimi parametrami łącza lub jego niestabilnością. W szczególności dotyczy to łącz telefonii komórkowych, radiowych lub satelitarnych),
  • przyczyną reklamacji jest utratą danych po okresie zakończenia terminu licencji.
  • przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę hasła i/lub loginu,
  • przyczyna reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne…) nieuprawnionym osobom trzecim,

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. Dane osobowe Usługobiorcy, dobrowolnie przekazane Usługodawcy w związku z procesem tworzenia Konta Usługobiorcy i w związku ze składanymi przez Usługobiorcę zamówieniami przechowywane są na serwerze Usługodawcy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie operatora związanego umową z Usługodawcą i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 2. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Usługodawca.
 4. Usługodawca przetwarza podane przez Usługobiorcę dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu oraz w celu prawidłowego realizowania zobowiązań z tytułu zawartych z Usługobiorcą umów licencyjnych, o których mowa w pkt VII. niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu, przy czym Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań.
 7. Usługobiorca może wyrazić dodatkową zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych również w celach marketingowych (informowania Usługobiorcy o usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących).
 8. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisie Internetowym.

IX. KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć Serwis Internetowy w celu przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przerwy techniczne w działaniu Serwisu Internetowego nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Usługobiorców oraz jakichkolwiek innych osób.

X. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Treści udostępniane w Serwisie Internetowym, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem e-maila oraz publikując zmieniony Regulamin w Serwisie Internetowym. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę o ile nie złoży on wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 3. Oświadczenia woli złożone przez Usługodawcę i Usługobiorcę w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.
 4. Wszelkie ewentualne spory, Usługodawca i Usługobiorcy zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15 września 2014.