Warunki licencji oprogramowania StartStop
spółki startstop.pl Sp. z o. o. w Lublinie

DEFINICJE ZAWARTE W WARUNKACH LICENCJI OPROGRAMOWANIA StartStop:

 1. Licencjodawca – startstop.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607014, o numerze NIP: 9462658371, i numerze REGON: 363968737;
 2. Licencjobiorca – przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), posiadająca uprawnienie do legalnego korzystania z Oprogramowania StartStop, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Licencji Oprogramowania StartStop;
 3. Oprogramowanie StartStop oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostarczane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę na nośniku danych (płyta CD lub DVD), bądź za pośrednictwem linka internetowego zamieszczonego na witrynie internetowej Licencjobiorcy, umożliwiającego pobranie pliku zawierającego Oprogramowanie StartStop;
 4. Dokumentacja Oprogramowania całość dokumentacji dotycząca Oprogramowania StartStop zamieszczona wraz z Oprogramowaniem StartStop na płycie CD lub DVD, udostępniana w dowolnej formie bądź pobrana przez Licencjobiorcę wraz z Oprogramowaniem StartStop za pośrednictwem linka internetowego;
 5. Opłata Licencyjna – opłata z tytułu udzielenia licencji przez Licencjodawcę, której stawki zostały ustalone przez Licencjodawcę w Cenniku Opłat Licencyjnych zamieszczonym na witrynie internetowej Licencjodawcy (www.startstop.pl).

Niniejsze Warunki Licencji Oprogramowania StartStop (dalej: „WLO StartStop”) stanowią treść umowy licencyjnej pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą, do zawarcia której dochodzi poprzez nabycie przez Licencjobiorcę egzemplarza nośnika (płyty CD lub DVD) z kopią instalacyjną Oprogramowania StartStop oraz Dokumentacją Oprogramowania lub poprzez pobranie przez Licencjobiorcę z witryny internetowej Licencjodawcy, pliku, w którym zostały zapisane: kopia instalacyjna Oprogramowania StartStop oraz Dokumentacja Oprogramowania.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Licencjodawca oświadcza, że posiada całość autorskich praw majątkowych do Oprogramowania StartStop oraz Dokumentacji Oprogramowania, a także jest uprawniony do udzielenia Zleceniodawcy licencji na korzystanie z Oprogramowania StartStop na zasadach określonych w WLO StartStop. W szczególności Licencjodawca udziela zapewnienia, że Oprogramowanie StartStop, Dokumentacja Oprogramowania oraz nośniki nie są obciążone żadnymi prawami, ani roszczeniami na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, zaś zawarcie niniejszej umowy licencyjnej nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.
 2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, ograniczonej czasowo do czasu trwania umowy oraz ograniczonej terytorialnie do obszaru działania Licencjobiorcy na dzień zawarcia niniejszej umowy, upoważnienia do niewyłącznego, nieprzenoszalnego, odpłatnego korzystania z Oprogramowania StartStop w pełnym zakresie jego funkcjonalności oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, w zakresie pól eksploatacji wskazanych poniżej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

 1. Licencja zostaje udzielona czasowo do czasu trwania umowy licencyjnej.
 2. Okres ważności licencji Oprogramowania StartStop rozpoczyna swój bieg z upływem 7 dni od dnia zainstalowania i uruchomienia Oprogramowania StartStop przez Licencjobiorcę, nie później niż po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Licencjobiorcy Oprogramowania StartStop.
 3. W przypadku, gdy instalacja Oprogramowania, na zlecenie Licencjobiorcy, będzie dokonywana przez serwisantów Licencjodawcy, okres ważności licencji Oprogramowania StartStop rozpocznie swój bieg po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zainstalowania i uruchomienia Oprogramowania StartStop u Licencjobiorcy.
 4. Umowa licencyjna przestaje obowiązywać z upływem okresu czasu, za który Licencjobiorca uiścił Licencjodawcy Opłatę Licencyjną.
 5. Okres trwania umowy ulega automatycznemu, stosownemu przedłużeniu w razie uiszczenia przez Licencjobiorcę, przed upływem okresu trwania bieżącej umowy licencyjnej, Opłaty Licencyjnej na kolejny okres czasu (zgodnie z przesłaną Licencjobiorcy fakturą proforma).
 6. Warunkiem dysponowania przez Licencjobiorcę wszelkimi uprawnieniami wynikającymi z niniejszej umowy licencyjnej jest zapłacenie Opłaty Licencyjnej zgodnie ze złożonym zamówieniem, Korzystanie z Oprogramowania StartStop pomimo braku zapłaty należnych Opłat Licencyjnych uniemożliwia legalne użytkowanie oprogramowania.
 7. Wraz z upływem okresu trwania umowy, Licencjobiorca jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Oprogramowania StartStop, zapobiec dalszemu korzystaniu z tego oprogramowania oraz bezzwłocznie usunąć wszelkie kopie tego oprogramowania.
 8. Po upływie okresu trwania umowy Licencjobiorca zachowuje prawo do otrzymania archiwum danych Oprogramowania StartStop. Archiwum wysyłane jest na żądanie Licencjobiorcy w postaci elektronicznej.

UPRAWNIENIA LICENCJOBIORCY

 1. Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania z Oprogramowania StartStop na następujących polach eksploatacji:
  • Używania Oprogramowania StartStop, przez co rozumie się: zainstalowanie, uruchamianie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie własnych danych, wyświetlenie, eksport lub import danych z Oprogramowania StartStop i ich publiczne odtwarzanie, przechowywanie, wyłącznie dla własnych celów Licencjobiorcy,
  • Dowolnego dysponowania raportami generowanymi przez Oprogramowanie StartStop, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej,
  • użytkowania Oprogramowania StartStop na jednym serwerze www, przy czym Licencjodawca zezwala na instalację Oprogramowania StartStop na serwerach dedykowanych w ramach usług hostingowych,
  • kopiowania Oprogramowania StartStop, wyłącznie w celu stworzenia jednej kopii zapasowej oprogramowania.
 2. Licencja daje prawo do uzyskania przez Licencjobiorcę jednoczesnego dostępu do maksymalnie dziesięciu jednoczesnych podłączeń do serwera Oprogramowania StartStop za pośrednictwem dowolnych przeglądarek internetowych (Zwiększenie limitu ilości podłączeń w progach do 50 bądź zniesienie limitu podłączeń, jest możliwe po zakupieniu przez Licencjobiorcę odpowiednich opcji rozszerzeniowych).
 3. W okresie obowiązywania umowy licencyjnej, Licencjobiorcy przysługuje prawo nieodpłatnego otrzymywania od Licencjodawcy wszelkich aktualizacji Oprogramowania StartStop.
 4. Licencjobiorca, w okresie obowiązywania umowy licencyjnej, ma prawo do uzyskania pomocy technicznej Licencjobiorcy, której warunki, w tym w zakresie jej odpłatności, zostały określone na stronie internetowej Licencjodawcy (www.startstop.pl).
 5. W razie wątpliwości Licencjobiorcy co do zakresu dozwolonego korzystania z Oprogramowania StartStop, Licencjobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Licencjodawcy o zamiarze skorzystania z oprogramowania StartStop w sposób budzący wątpliwości Licencjobiorcy.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z OPROGRAMOWANIA

 1. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone przez Licencjodawcę. W szczególności Licencjobiorcy nie wolno, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia Licencjodawcy wyrażonego na piśmie:
  • klonować, emulować, wynajmować, wydzierżawiać użyczać, wypożyczać, leasingować, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi, tłumaczyć, adaptować, ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie StartStop lub jakąkolwiek jego część.
  • przekazywać licencji lub udzielać sublicencji Oprogramowania StartStop innym osobom i podmiotom,
  • zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiegokolwiek elementu Oprogramowania StartStop,
  • tworzyć więcej niż jednej kopii zapasowej oprogramowania w celu ponownej instalacji oprogramowania,
  • udostępniać nośników Oprogramowania StartStop w sposób umożliwiający jego skopiowanie przez osoby nieuprawnione,
  • omijać jakichkolwiek technicznych ograniczeń Oprogramowania StartStop.
 2. Wszelkie przejawy nieautoryzowanego użycia Oprogramowania StartStop spowodują natychmiastowe i automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy oraz odebranie nadanej w ramach umowy Licencji, mogą również spowodować rozpoczęcie postępowania przeciwko Licencjobiorcy z powództwa cywilnego oraz/lub karnego.
 3. Przedmiotem licencji nie jest udostępnienie kodu źródłowego Oprogramowania StartStop w jakimkolwiek innym celu, niż prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania.
 4. Dokumentacja Oprogramowania stanowi własność intelektualną i tajemnicę handlową Licencjodawcy i ma poufny charakter, w związku z czym Licencjobiorca jest zobowiązany do nieujawniania tej dokumentacji osobom trzecim bez uprzedniego pisemnego zezwolenie Licencjodawcy, pod rygorem zapłaty kary umownej o której mowa w pkt 6 poniżej.
 5. Licencjobiorca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio wykorzystywał żadnych poufnych informacji Licencjodawcy do tworzenia żadnego oprogramowania ani dokumentacji Licencjobiorcy, które byłyby znacząco podobne do Oprogramowania.
 6. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków licencji wskazanych w pkt 1, 4 i 5 powyżej, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości stukrotności sumy uiszczonych przez Licencjobiorcę Opłat Licencyjnych, a gdy wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Licencjodawca może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości. Kara umowna należy się niezależnie od odstąpienia od Umowy, jej wygaśnięcia, czy rozwiązania.

GWARANCJE

 1. Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcę, że udostępnione Licencjobiorcy Oprogramowanie StartStop posiada właściwości funkcjonalne zgodne z podanymi w Dokumentacji Oprogramowania.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Licencjobiorcę, niezawinionej przez Licencjobiorcę, wady nośników (płyt CD lub DVD) zawierających Oprogramowanie StartStop, które uniemożliwiają instalację Oprogramowania StartStop, Licencjodawca zapewnia nieodpłatną wymianę nośnika na wolny od wad, o ile wada nośnika zostanie zgłoszona przez Licencjobiorcę w terminie 3 miesięcy od otrzymania wadliwego nośnika.
 3. W czasie trwania licencji Licencjodawca zobowiązany jest usuwać usterki stwierdzone w działaniu oprogramowania StartStop, w terminie ustalonym przez strony stosownie do przyczyn i rodzaju wystąpienia usterki.
 4. Usterki, których nie obejmuje gwarancja (niespowodowane przez Licencjodawcę) Licencjodawca może usunąć na podstawie oddzielnego porozumienia.
 5. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie StartStop oraz Dokumentacja Oprogramowania będą spełniały wszystkie oczekiwania Licencjobiorcy. W interesie Licencjobiorcy leży zapoznanie się z funkcjonalnościami Oprogramowania StartStop przed zawarciem umowy licencyjnej.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy związana z użytkowaniem Oprogramowania StartStop może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie Licencjobiorcy. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy powstała w związku z niniejszą umową ogranicza się do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę Opłaty Licencyjnej w okresie licencyjnym, w którym doszło do zaistnienia zdarzenia szkodowego. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia.
 2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy z tytułu zaistnienia siły wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień WLO StartStop są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień WLO StartStop (klauzula salwatoryjna).
 2. Nazwa oprogramowania oraz nazwa firmy Licencjodawcy są znakami towarowymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ich kopiowanie, usuwanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie jest zakazane i może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną.
 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopkach dokumentów drukowanych przez Oprogramowanie StartStop informacji o nazwie oprogramowania i Licencjodawcy.
 4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi WLO StartStop mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Niniejsze WLO StartStop obowiązują począwszy od 15 września 2014. W przypadku wprowadzenia przez Licencjodawcę zmian lub uzupełnień, zmieniona wersja WLO StartStop zostanie opublikowana na stronie internetowej Licencjodawcy (www.startstop.pl).
 7. Licencjobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszych WLO StartStop, zrozumiał ją oraz wyraża zgodę na przestrzeganie jej postanowień.