Dowiedz się jak w prosty sposób rozwiązać problem regulacji płatności za czas faktycznie poświęcony klientowi.
Maksymalizuj przychody z usług IT
Rozliczaj wszystkie zrealizowane prace
Wyzwania i cele Twojej firmy IT

Ewidencja realizowanych czynności

Zarządzanie zadaniami

Analiza rentowności umów serwisowych

Przygotowanie raportów ze zrealizowanych prac dla kontrahentów

Kontrola efektywności pracy zespołu

10 kroków z systemem StartStop
Wprowadź pracowników do systemu. Przydziel uprawnienia. Wprowadź kontrahentów. Skonfiguruj system. Przydziel zadania pracownikom. Ewidencjuj czynności wykonane dla kontrahenta. Rozliczaj usługi. Analizuj rentowność umów i efektywność pracowników. Zoptymalizuj system pracy w Twojej firmie. Zarabiaj więcej.
Przykład zastosowania Projekt: "Usługi IT świadczone dla klientów z sektora MŚP."

Firma posiada pięciu pracowników i managera. Świadczy różne usługi IT. Manager ustala role w systemie. Określa jakie dane są niezbędne do uzyskania zakładanych rezultatów. W tym celu dodaje własne cechy do zadań, tj. rodzaj wykonywanej czynności i podstawę realizacji usługi.

Po wprowadzeniu użytkowników do systemu StartStop i nadaniu uprawnień, pracownicy przystępują do pracy.

Pracownicy ewidencjonują każde zadanie wykonywane dla klientów.

Firma rozlicza klientów z wykonanych godzin w danym miesiącu, wystawia FV i załącza raport.

Administrator widzi wszystkie czynności wykonywane dla kontrahentów oraz czas ich trwania.

Na podstawie zgromadzonych danych manager analizuje rentowność umów ryczałtowych oraz efektywność poszczególnych pracowników.

Administrator (np. Dyrektor Kreatywny) wyznacza grupę pracowników realizującą projekt. Pracę można nadzorować bezpośrednio, lub wyznaczyć osobę prowadzącą, nadając jej uprawnienia managera.

Manager ustala role i zadania do realizacji.

Pracownicy rozpoczynają otrzymane zadania lub tworzą własne, realizując proces rejestracji.

W przypadku, gdy konieczna jest współpraca z podwykonawcami (np. grafik freelancer), administrator może utworzyć konto dla zewnętrznej firmy lub pracownika i dodać ich do grupy pracującej nad projektem.

Manager analizuje postęp prac. Zarządza grupą i optymalizuje rozkład obciążenia poszczególnych pracowników. Dotrzymanie terminów z harmonogramu jest znacznie łatwiejsze.

Po zrealizowaniu zlecenia możemy przekazać naszemu klientowi raport.

Dzięki danym uzyskanym z systemu StartStop, możemy przeanalizować poziom rentowności projektu pod względem zaangażowania zespołu agencji reklamowej.

StartStop w Twojej firmie IT to kontrola nad rozliczaniem wybranych usług, większe przychody wynikające z "uszczelnienia" rozliczeń z klientami, lepsze wykorzystanie zasobów.